OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL DEĞERLENDİRME


İLKOKUL / DEĞERLENDİRME

KAYI İlkokulunda eğitim süreci, her bir öğrenci için öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine veya ne oranda gerçekleştiğine ilişkin yürütülen “ölçme değerlendirme ve durumu belirleme” çalışmaları ile sınanır ve yorumlanır. Ölçme ve değerlendirme, eğitim sürecinin önemli ve vazgeçilemez bir parçasıdır.

Ölçme, değişmeleri ortaya koyma veya değişkenlerin değişen değerlerini belirlemek amacıyla yapılır. Bir tanımlama işlemidir.  Yani “Niçin ölçeriz?” sorusuna: “Değişme olduğu için.” yanıtını verebiliriz. “Neyi ölçeriz?” sorusu da “Değişkenleri” olarak yanıt bulur.

Ölçme, önceden belirlenmiş kurallar dâhilinde sayıların ya da sembollerin, gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek istediğimiz davranışlara atanmasıdır. Yani öğrenme durumlarının, belli sınama uygulamaları yoluyla, sayı veya sembollerle ifade edilmesidir.

Değerlendirme ise ölçme faaliyeti sonrasında yapılan ve öğrenmenin ne oranda gerçekleştiğine veya gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin bir yorumdur.

Eğitim sürecinden beklenen, bireylerin önceki öğrenmelerini kullanarak yeni davranışlar da kazanmalarıdır. Öğrencilerin yeni davranışları kazanmaları durumunda yürütülen sürecin etkili ve verimli; yeni davranışların eksik ve kazanılmama durumunda ise, sürecin etkisiz ve verimsiz olduğu düşünülecektir. Öğrenme sürecinin ne derece etkili ve verimli olduğunun belirlenmesi işi, öğretim sürecinin denetlenmesini gerektirmektedir. Öyleyse yapılması gereken, bireylerin onlara kazandırılması düşünülen davranışları öğrenmiş olup olmadıklarını, öğrenmişlerse ne derece yetkinlik ve kararlılıkla öğrenmiş olduklarını saptamaktır. Bu durum, ölçme, değerlendirme ve durum belirlemenin önemini ön plana çıkarmaktadır.

Ölçme değerlendirme çalışmaları bize, öğrenme sürecinin -en baştan veya eksik kalındığı belirlenen noktalar üzerinden- yeniden tasarlanması, planlanması ve yapılandırılması gerektiğine ilişkin veriler sunar. Bu veriler ışığında harekete geçer ve öğrenme sürecini aksatan değişkenleri gözden geçirir ve yeniden inşa ederiz.

İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği incelendiğinde “İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.”

“İlkokul 4. sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.”

KAYI İlkokulunda ölçme değerlendirme sürecinde şu yolları kullanırız:

1. Gelişim raporları

Öğrencilerimizin akademik gelişimini (etüt, ödev, devamsızlık ve benzeri durumlarını) gözlemlemek için kullandığımız sistem üzerinden öğrencilerimize ve velilerimize verdiğimiz raporlardır.

2. Öğrenci İzleme Formları

Her bir öğrencimiz için, öğretmenlerimiz tarafından yıl boyunca doldurulan ve öğrencilerimizin akademik durum, tutum ve davranışlarının not edildiği kapsamlı kayıtlardır.

3. Yazılı Sınavlar

Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Hazırlanan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.