AKADEMİK AKADEMİK BÖLÜMLER


AKADEMİK / AKADEMİK BÖLÜMLER

TÜRKÇE VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ

Ulusların dillerinde yer alan somut ve soyut kavramlar onların dil varlığını oluşturduğu gibi bu dil varlığı ile üretilmiş olan yazınsal ürünler, ulusların gelişmişlik düzeyini ortaya koyar. Yazılı kaynaklar ışığında, iki bin yılı aşkın bir tarihe sahip olan Türk Dili ve Edebiyatı, dünyanın en eski dil ve edebiyatları arasında yer almaktadır.

KAYI Okullarında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu zengin varlığın yeni kuşaklara aktarılmasında bir aracı görevindedir. Bölüm, Ortaokul Türkçe ve Lise Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşur.

Türkçe ve Edebiyat programımızda; dersler, performans çalışmaları ve projelerle öğrencilerimizde Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımına yönelik beceriler geliştirmeyi; dil ve edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri inceleyebilme ve açıklayabilme yetkinliği geliştirmeyi; seçkin yerli ve uluslararası edebiyat ürünleri aracılığıyla kitap okuma kültürü oluşturmayı hedefleriz.

Öğrencilerimize; bilgiyi edinebilme, kullanabilme ve yorumlayabilmelerini; analiz, sentez ve değerlendirme yapabilmelerini; bağımsız olarak ve grupla çalışabilmelerini; çalışmaları sırasında toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygılı olmalarını; ders sunumlarında bilişim sistemlerini, teknolojiyi,  bilgisayar ve yazılımlarını kullanabilmelerini; tüm çalışmalar sırasında çevreye saygı ve sürdürülebilirlik bilinciyle hareket etmelerini sağlama yolunda rehberlik etmeyi amaçlarız.

Ortaokul düzeyinde

• Türkçe, 

• Yaratıcı Yazarlık,

• Hızlı Okuma dersleri ile

Lise düzeyinde

• Türk Dili ve Edebiyatı,

• Dil ve Anlatım,

• Türk Edebiyatı,

• Diksiyon ve Hitabet dersleri bölüm öğretmenlerimizin akademik yıl boyunca eğitimini verdiği derslerdir.

   

 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

KAYI Okullarında dil eğitimi, öğrencilerin hedef dilde etkin olarak iletişim kurabilmesini amaçlamaktadır. Eğitim, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan KAYI Okulları K12 müfredatı doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Ana yabancı dilin İngilizce olduğu ve yabancı dil eğitiminin anaokulunda başladığı okullarımızda öğrencilerimiz, 3. Sınıftan itibaren İspanyolca ya da Almanca dillerinden birini ikinci yabancı dil dersi olarak alırlar.

KAYI Okullarında Yabancı Diller bölümü İngilizce, İspanyolca ve Almanca öğretmenlerinden oluşur. Türk öğretmenlerimizin yanı sıra anadili, eğitimini verdiği batı dillerinden biri olan öğretmenlerimiz; farklı öğrenme stillerini göz önüne alarak zengin içerikli dersler hazırlarlar.

Öğrencilerimiz, dil edinme ilke ve uygulamaları bağlamında hem akıcılık hem de doğruluk hedeflenerek yaratılan doğal ortamlarda dilin farklı özellikleriyle tanışmaktadırlar. Yabancı dili, şarkılar, oyunlar, simülasyonlar, video oyunlarıyla dil öğrenmenin keyfine vararak öğrenirken uluslararası bir perspektif kazanmaları da amaçlanır.

Öğrencilerimiz, sene sonlarında girecekleri uluslararası dil sınavlarına da hazırlanmakta ve yabancı öğretmenleriyle hazırlandıkları bu sınavlarda yüksek başarı göstermeleri hedeflenmektedir. 

  

    

  
 
 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Hayatımızda önemli yeri olan matematiğin ilk insanlarla birlikte ortaya çıktığını söylemek doğru olacaktır. Değiş tokuş gereksinmesi, ticaret yapma isteği, toprak ölçme sorunları insanları ilk matematiği kullanmaya yöneltmiştir. Yunanlılardan çok önce Sümer ve Mısır matematiklerinin varlığını gösteren belgelerden, alan hesabının özel bir yazma biçimine başvurmadan pratik yoldan çözümünün bilindiği anlaşılmaktadır. Matematik, genel mantığın uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda işlemesi görevini görür. Ayrıca; mekanik, fizik, astronomi bilimlerinin de temelini teşkil eder. Bunların dışında, sosyal bilimler, tıp, jeoloji, psikoloji, sosyoloji ve iş idareciliği gibi alanlarda da, matematiğe geniş bir ihtiyaç duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır.

KAYI Okullarında matematik, insan yaşamının doğal ve gerekli bir parçası olarak ele alınır ve matematik eğitimi bu yaklaşımla verilir.

Ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinden oluşan KAYI Okulları Matematik Bölümü en etkili, kalıcı ve nitelikli öğrenmenin somuttan görsele, görselden soyuta uzanan bir yol olduğunu düşünür. Bu hedefle öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerini merkeze alan bir öğretim modeli oluşturulur. Program çerçevesinde konuların derinlemesine ve etkili öğrenimi temel alınır. Öğrencilerin problem çözme yoluyla düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma, uygulama ve biliş üstü becerilerini geliştirmek amaç edinilir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak onları merkeze oturtan bu yapıda elbette ki çağımızın gereği olan teknolojiden de faydalanılır. Matematik sınıfları interaktif öğrenme ortamları olarak kullanılıp, akıllı tahta yardımıyla öğrencilerin bilgiyi ezberlemeleri yerine bilginin öğrenilmesini sağlanır. Dersler strateji oyunları ve zekâ sorularıyla bütünleştirilerek matematiğin bir diğer yanı da gösterilir.

KAYI Okulları Matematik Bölümü, öğrencilerin aktif katılımıyla “Matematik Her Yerde” adlı bir dergi çıkarmasının yanı sıra,  Tübitak'ın düzenlediği proje ve olimpiyat çalışmalarına, uluslararası matematik yarışmalarına öğrencileriyle beraber titizlikle hazırlanır. Dünya Pi Günü ve Cahit Arf'ı Anma Günü gibi özel günlerde çeşitli etkinlik, gezi ve yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin matematiğin eğlenceli yanlarını görmeleri sağlanır.

  

 

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Kökeni insanlık ile birlikte başlayan sosyal bilimler, kavramsal olarak 19. yy başları itibari ile kullanılmaya başlanmıştır.  Sosyal Bilimler, bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içerir. insanın sosyal ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.

KAYI Okullarından Sosyal Bilimler Bölümü, ortaokul Sosyal Bilgiler öğretmenleri ve lise Tarih, Coğrafya, Felsefe grubu öğretmenlerinden oluşur.

Sosyal Bilimler alanındaki derslerin eğitimiyle; bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş "bilgiyi üreten" ve "bilgiyi kullanabilen"  nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra,  yaşadığı çevrenin sorunlarına bilimsel tutumla çözüm getiren; içinde yaşadığı toplumda örnek gösterilen donanımlı bireylere ulaşmak hedeflenir.

Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, demokrasi kültürünü özümsemiş, araştıran,  eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, yaşama etkin katılan, doğru karar verebilen,  bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunan ve bu yaklaşımı yaşama geçirebilen bireyler olarak yetişmeleri için müfredatımızı yerel ve evrensel kültürden somut örneklerle zenginleştirmeye özen gösteririz.

Ortaokul düzeyinde

• Sosyal Bilgiler

• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

• Çağlar Boyu İstanbul

• Ülkeler ve Kültürleri dersleri ile

Lise düzeyinde

• Tarih,

• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

• Coğrafya

• Felsefe

• Sosyoloji

 Psikoloji dersleri bölüm öğretmenlerimizin akademik yıl boyunca eğitimini verdiği derslerdir.

  

 

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İnsanlığın varoluşuyla başlayan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bu alandaki birikimin her geçen gün artmasının doğal sonucu olarak gittikçe hızlanan biçimde devam etmektedir. Bilim tarihi içinde kendi konu alanını hızla netleştiren fen bilimleri; insanın düşünme ve hayal etme eyleminin sonucu olarak keşif ve buluşların oluşmasıyla şekillenmiştir. Bu anlamda bir düşünme ve soru sorma etkinliği olan felsefeyle organik bağını sürdürmektedir.

KAYI Okullarında Fen Bilimleri Bölümü; ilkokul ve ortaokul Fen Bilgisi öğretmenleri ile lise Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerinden oluşur.

Öğrencilerimizin yakın ve uzak çevreleri hakkında araştıran, sorgulayan, gözlemlerinden doğru bilgilere ulaşan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, evrensel bakış açısına sahip bireyler olarak yetişmesinde fen bilimleri alanındaki disiplinlerin eğitimi önem taşımaktadır.

Öğrencilerimize bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazandırarak,  ileride karşılaşacakları her türlü soruna bilimsel yöntemlerle yaklaşıp çözüm üretmelerini sağlarız. Öğrencilerimiz, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak deney yapabilirler ve sorgulama becerisi geliştirirler. Fen Bilimlerine ilişkin terimleri kavrar ve doğru şekilde kullanırlar. 
Fen Bilimleri derslerinin tamamı laboratuvar ortamında işlenir. Anlatılan konularda adı geçen malzemelerin anında görülmesi konunun etkin öğrenilmesini sağlamaktadır. Öğrencilerimizin fen konularının hayatın içinde olduğunu gözlemlemeleri ve günlük yaşantılarında uyguladıkları birçok çözümün aslında fen dersinin temelleri olduğunu fark etmeleri derse ilgiyi artırmaktadır.

İlkokul düzeyinde 3. ve 4. Sınıf Fen Bilimleri dersleri

Ortaokul düzeyinde

• Fen Bilimleri

• Bilim Uygulamaları

• Çevre ve Bilim dersleri,

Lise düzeyinde

• Fizik

• Kimya

• Biyoloji

• Sağlık Bilgisi

• Astronomi dersleri bölüm öğretmenlerimizin akademik yıl boyunca eğitimini verdiği derslerdir.

    

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Çocukların ilk örgün eğitim deneyimlerinin niteliği; öğrenmeye, okula ve kendilerine karşı tutumları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu durumda, okul öncesi dönemde ve ilkokul döneminde çocuklarla yakın etkileşimde bulunan öğretmenlerin çocukların geleceğini biçimlendirmede, sağlıklı bir kişilik kazanmalarında büyük rolü vardır.

KAYI Anaokulu ve KAYI İlkokulunda sınıf öğretmeni, eğitim programında yer alan konu alanlarına ait bilgi ve becerileri edinme yolunda çocuklara rehberlik eden; onları düşünmeye, araştırmaya, yaratıcılığa, girişkenliğe yönelten; kendilerine ve dış dünyaya karşın olumlu tutumlar geliştirmelerine yardım eden, başkalarıyla etkili iletişim kurma becerilerinin gelişimini sağlayan kişidir.

KAYI Anaokulunda Reggio Emilia yaklaşımından referansla “Çocuktan gelen müfredat” ifadesinde karşılığını bulan özgür öğrenme deneyimlerine rehberlik eden sınıf öğretmenlerimiz, KAYI İlkokulunda da bu yaklaşımın temel izlerini takip ederek rehberlik görevlerini sürdürmek üzere eğitim sürecini planlarlar.  

Öğrenmeyi sağlama faaliyeti, yaratıcı düşünmeyi, buluşu, seçme ve karar vermeyi kapsayan karmaşık ve dinamik bir süreçtir. Sınıf öğretmenlerimiz çocukların gelişim düzeylerini ve ihtiyaçlarını tanıma; öğrenme ortamlarını çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak, tüm gelişimlerine yardım edecek şekilde düzenleme; çocukların kazandıkları davranışları ve uyguladığı programın ne derecede etkili olduğunu belirlemek üzere durumu belirleme ve değerlendirme becerilerine sahiptirler.

  

 

MÜZİK BÖLÜMÜ

Sanat dallarının en eskilerinden biri olan müzik, insanın doğadaki sesleri taklit etmesiyle başladı. Tarih öncesi devirlerde kuşların cıvıltısından, yağmurun gökyüzünden inerken çıkardığı sesten, suların şırıltısından, rüzgârın ve kıyıya vuran dalgaların uğultusundan esinlenen ilk insanların, içi boş bir kütüğe deri geçirip vurarak, hayvan bağırsaklarından yapılan ipleri çekerek, boynuz, kemik ya da odundan boruları üfleyerek doğadaki sesleri taklit etmeye başladıkları düşünülüyor. Başlangıçta işaret vermek amacıyla kullanılan bu sesleri zaman içinde hoşlarına gidecek biçimde düzenleyerek kendi ilkel müziklerini oluşturdular.

Müziği sistemleştiren ilk uygarlığın Antik Yunan olması, bu gelişmenin Batı Anadolu topraklarında yaşanmış olduğunu gösteriyor. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki farklı kültürler kendi müziklerini üretip bu müzik ürünlerinin barındırdığı ortaklıklardan yola çıkarak kendi müzik sistemlerini meydana getirdiler.

Tarih boyunca kuzeyli kültürlerle sıcak denizler arasında bir bağlantı yolu olan Anadolu toprakları, sahip olduğu Batı ile Doğu’yu da birbirine bağlayan köprü konum nedeniyle zengin bir müzikal kültüre ev sahipliği yapmıştır.

KAYI Okulları Müzik Bölümü, bu zengin müzikal kültürün temsilcisi ve aktarıcısıdır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ders veren müzik öğretmenlerimiz aynı zamanda farklı branşlarda profesyonel enstrüman sanatçılarıdır. Bölüm; branşı/yan branşı şan, piyano, keman, viyola, viyolonsel, çello, gitar, elektrogitar, basgitar, davul ve bateri olan öğretmenlerimizden oluşmuştur.

Anaokulu ve ilkokul 1., 2. sınıf düzeylerinde beden perküsyonu, dans ve vurmalı çalgılar eşliğinde Orff temelli müzik eğitimi alırlar. Orff yöntemi oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Orff yönteminde ilk kullanılan çalgılar, standart olmayan yani çocukların keşfettikleri çalgılardır. Metal ve tahta parçaları, kurumuş bitkiler, tencereler, kupalar gibi pek çok çalgı bunlara örnektir.

KAYI Okullarında 3. sınıfla birlikte müzikte branşlaşma başlar ve öğrencilerimiz solfej ve şanı da içeren temel müzik eğitiminin yanı sıra piyano, keman, gitar ve vurmalı çalgılar/bateri enstrümanlarından seçtikleriyle müzik eğitimlerine devam ederler. Bu süreçte öğrencilerimiz yan flüt, viyola, viyolonsel ve çello çalgılarından birini de seçebilirler.

Ortaokul ve lise düzeylerinde devam ettikleri enstrümanda olgunluğa erişen öğrencilerimiz; müziğin hayatın doğal akışının ve insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğu algısıyla yetiştirilirler. Her öğrencimiz, profesyonel müzisyen olmasa da bir ya da ilgisi doğrultusunda birden fazla enstrümanı çalma ve hayatına katabilme imkânına kavuşur.

      

 

BEDEN EĞİTİMİ

İnsan vücudunun eğitimle geliştirilmesi düşüncesi, insanın dünya üzerindeki serüveni ile eşzamanlılık gösterir.  İnsanlar karanlık devirlerden itibaren, fizikî güç olarak daha zayıf oldukları doğa şartlarını ve hayvanları alt edip kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak için birtakım savunma stratejileri geliştirmişlerdir. İnsanlar, ilk zamanlarda daha çok korunma amaçlı yaptıkları ve rakipleri olan doğaya karşı üstünlük sağladıkları hareketleri, zamanla sistemleştirerek kendilerinden sonraki nesillere öğretmeye ve aktarmaya başladılar. Bunu sonucunda günümüze kadar teknikleri ve taktikleri gelişerek gelen spor dalları ortaya çıkmaya başladı. Güreş, okçuluk ve yakın dövüş gibi spor dalları buna örnek olarak verilebilir.

İlk dönemlerde sadece bir savunma ve savaş stratejisi olarak uygulana gelen spor dalları, medeniyetler şekillendikçe ve devletlerarası ilişkiler geliştikçe, aynı zamanda dostluk, rekabet ve eğlence unsurlarını barındıran etkinlikler haline gelmeye başlamışlardır. Her toplum yaşadığı coğrafyanın, iklimin sosyal ve kültürel yapısının etkisi ile bünyesine uygun spor dallarını geliştirmiştir. İnsan toplulukları arasındaki ilişkiler geliştikçe, spor, bu ilişkilerin barışçıl amaçlar doğrultusunda kullanılmasının en önemli aracı olmuştur.

Eğitimbilim açısından değerlendirdiğimizde beden eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişebilmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür. Spor ise, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi yanında, belli kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve üstün gelme amacını içerir.

KAYI Okulları Beden Eğitimi Bölümü, beden eğitimini ve sporu yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak belirlemiş, bedeniyle barışık, bedeninin sergileyebileceği performansı geliştirme motivasyonuna ve algısına sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler.

İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerindeki müfredatımızla, öğrencilerimizin yaşları gereği oyun oynamalarına; okulda arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmelerine;fiziksel gelişimlerinin desteklenmesine; oyun ve fiziki etkinliklerin sağlıklı olmanın ve sağlıklı kalmanın ön koşullarından biri olduğuna ilişkin bilinç geliştirmelerine; takım ruhu kazanmalarına; düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparız.

Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor derslerindeki müfredatımızla, öğrencilerimizin, yaşamları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparız.

Ortaokul düzeyinde “hareket yetkinliği” gelişimindeki temel amaç; öğrencilerin, ilkokulda edindikleri temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini “bireysel, takım, raket, su sporları, dans, doğa ve macera etkinlikleri” gibi farklı spor ve fiziksel etkinlik gruplarına ait hazırlayıcı oyunlarda kullanmaları ve geliştirmeleridir.

Lise Beden Eğitimi ve Spor derslerindeki müfredatımızla, öğrencilerimizin,

Bütün organ ve vücut sistemlerin seviyesine uygun olarak güçlendirme ve geliştirmelerine yönelik çalışırken sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilmelerini sağlarız.

Dostça oynama ve yarışma; kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlık karşısında olabilme tüm karşılaşmalarımızda üstünde durduğumuz önemli değerler olarak öne çıkar.

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

İnsanın görsel sanatlarla ilgili uğraşısı; mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve gene mağara duvarlarına basılmış el izleriyle başladı. Teknoloji geliştikçe resim yapmakta kullanılan malzemeler de gelişmiş, bitki yağlarıyla elde edilen ve öylece kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış, daha kalıcı, kullanımı daha kolay boyalar aldı. Tarih boyunca duvarlara, taşa, tahtaya, deriye, metallere, kumaşlara, kağıt çeşitlerine, cama ve  sentetik yüzeylere resimler yapıldı. İki boyutlu bir sanat olarak karşımıza çıkan resmin tarihine paralel olarak heykel sanatı da varlık ve gelişim gösterdi.

Malzemeler, amaçlar, ifade edilenler ve iletişim kanalları zaman içinde çok ama çok çeşitlenirken, sebep hep aynı kaldı: Kendini ifade etme ihtiyacı.

İnsanın, en doğal gereksinimlerinden biri kabul ettiğimiz kendini ifade ihtiyacı, yine kendisi tarafından, farklı biçimlerde dışavurumlarla giderilir.

KAYI Okullarında Görsel Sanatlar Bölümü, sanatı insanın kendini ifade etmesinde temel araçlardan olarak kabul eder ve önerir. Öğrencilerimiz görsel sanatlar aracılığı ile;

• Kendilerini ifade etme yollarını keşfeden ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hâle gelen,

• Sağlıklı, dengeli bir kimlik oluşturan, nitelikli alışkanlıklar edinen ve sanat eseri üreten,

• Bireysel öğrenme ve ekiple çalışma becerilerini kazanabilen,

• Sanat eserlerinin niteliğinden anlayan; görsel olarak okuma yapan, eserleri yorumlayan ve onlardan haz alan bireyler olma yolunda bilinç ve beceri kazanırlar.

Görsel sanatlar eğitiminde tekniğin amaç olmadığının, bir anlatım aracı olduğunun bilinci içerisinde, her yaşın gelişim düzeyine uygun, farklı uygulamalar ve teknikler belirlenmiştir. Geleneksel ve çağdaş malzemeler ile tekniklerin bir arada kullanıldığı atölye ortamında materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini öğrencilerimizin keşfedebilmeleri için özgür ortamlar oluşturulmuştur.

Her sınıfın düzeyine uygun sınıf içi ve sınıf dışı sergi, gösteri, sunum, etkinlikler planlanmıştır. Eğitim ortamlarında öğrencilerin görsel sanat dilini geliştirmek, öğrenme sürecinde öğrencinin ilgisini çekmek, motivasyonunu artırmak için özgün duvar görselleri tasarlanmıştır. Uygulamalar atölye içi ve atölye dışı; (okul bahçesi sergi, müze, tarihi yapılar, sanatçı atölyeleri, sanatçı buluşması, sanat ve kültür merkezleri vb.) olarak zenginleştirilmiştir.