OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL DEĞERLENDİRME


ORTAOKUL / DEĞERLENDİRME

 

Ölçme, değerlendirme ve durumu tanılama; tüm öğrenme süreçlerinde öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini sınama ve yorumlamada, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenmenin ölçülmesi, bir öğrenme etkinliğine bağlı olarak yapılır ve bir tanımlama, betimleme işlemidir. Ölçme; eğitim sürecinde kazandırılmak istenen bilgi, beceri ve davranışlara ulaşma derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayısal olarak veya sembollerle ifade edilmesidir.

Eğitim, istenen davranışları kazandırmak ve istenmeyen davranışları ortadan kaldırmak için yapılır. Eğitimin başarılı olup olmadığı, hedef davranışların hangilerinin gerçekleştiği, öğrenme eksikliklerinin olup olmadığı, varsa bunların neler olduğu ise değerlendirmenin konu alanı içindedir. Yine, “Yanlış öğrenilen ya da hiç öğrenilmeyen konular nelerdir?” sorusunun yanıtı da bu kapsam içinde bulunur.

KAYI Ortaokulunda önceden belirlenmiş eğitim hedefleriyle yola çıkar; bu hedefler doğrultusunda davranış değişikliklerinin meydana gelmesi için gerekli olan eğitim süreçleri planlarız. Kazanım ve konularla çerçevelenmiş eğitim etkinliği tamamlandığında “Acaba, öğrencide beklenen davranış değişiklikleri gerçekleşti mi? Planlanmış olan süreç, planlandığı gibi işledi mi? Öğrenme gerçekleşti mi?” sorularını sorar ve değerlendirmenin konu alanı çerçevesinde bunun yanıtlarını ararız. Yani değerlendirmenin görevi, düzenlenen eğitim durumları (yaşantılar) yoluyla hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini saptamak ve buna bağlı olarak düzenlenen eğitim durumlarının yeterli olup olmadığını ortaya koymaktır.

Yapılan değerlendirme sonunda hedeflerin yeterince gerçekleşmediği yani öğrencide istendik davranış değişikliklerinin oluşmadığı anlaşılırsa, yaşantılar yeniden gözden geçirilir ve yeniden düzenlenir. Bu anlamda eğitim ortamında (mekanda, programda, araç-gereç ve yöntemlerde) birtakım değişiklikler yaparız. Değerlendirme eğitim sürecinde yapılması gereken değişme ve gelişmelere ışık tutar. Değerlendirme, yapılmadığı takdirde hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini, gerçekleşmiş ise, ne ölçüde gerçekleştiğini saptamak, eğitim ortamının yeterliliğine karar vermek mümkün olmaz.

Belirlenmiş disiplinlere ilişkin öğrenmelerde bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar ölçülebilmektedir. Bu araçların kullanıldığı sınav türlerinden başlıcaları yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, doğru-yanlış sınavları, eşleştirmeli sınavlar, ödevler, performans görevleri ve projelerdir.

Ölçme değerlendirme sürecinde sınavlar, performans belirlemeye yönelik çalışmalar ve proje çalışmaları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 100’ün altında kalan sayısal değerler, bizi öğrenme sürecinde aksayan noktalar olduğu yorumuna ulaştırır.

KAYI Ortaokulunda ölçme değerlendirme çalışmaları şu yollarla yapılır.

1. Yazılı Sınavlar

Ders saat sayısı yüksek olan derslerden üç, düşük olan derslerden iki yazılı sına uygulanır.

2. Performans Değerlendirmeleri

İki tür performans değerlendirme yolu uygulanır: Sınıf İçi Performans, Kişisel ve Sosyal Gelişim Performansı

Sınıf içi performans, öğrencilerin bir eğitim dönemi boyunca ilgili ders kapsamında sergilediği tutum, davranış ve akademik becerileri ifade eder.

Her dersten 3 performans notu verilir.

Performans notlarının biri “Kişisel ve Sosyal Gelişim Notu” olarak; diğer ikisi, sınıf içi performansı yansıtacak şekilde süreç değerlendirmeye yönelik verilir

3. Ayna Sınavları

Üç haftada bir uygulanan Ayna Sınavları bu süre boyunca işlenen konuları kapsar. Öğrencilerimizin Ayna Sınavlarındaki performansları, Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilir. Konulara ilişkin eksik kazanımlar, bireysel etütler veya grup etütlerinde tekrar ele alınır.

Ayna Sınavlarının sonuçları, yapılacak ana sınav için veri oluşturur. Ders öğretmeninin, süreç içinde kullandığı yöntem ve tekniklerin kullanışlı olup olmadığını görmesini sağlar.

4. Türkiye Geneli Sınavları

·       Okulistik Sınavları

Türkiye genelinde uygulanan; 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizin katıldığı sınavlardır. Yıl boyunca 6 kez uygulanır.

·       Özdebir Sınavları

8. sınıf öğrencilerimizin birinci ve ikinci yarıyılda, toplam iki kez katıldıkları Türkiye genelinde uygulanan sınavlardır.

5. Proje Ödevleri

Öğrencilerimiz her yarıyılda en az bir dersten proje ödevi alırlar. Aralık ve mayıs aylarında teslim edilen ürünler bir not olarak değerlendirilir.

6. Deneme Sınavları

TEOG hazırlık sürecinde 8. Sınıftaki öğrencilerimize uyguladığımız sınavlardır. Yıl boyunca 12 deneme sınavı uygulanır.

7. Gelişim Raporları

Belirli aralıklarla öğrencilerin akademik gelişimini (sınav, etüt, ödev, devamsızlık ve benzeri durumlarını) gözlemlemek için sistemden öğrencilerimize ve velilerimize verdiğimiz raporlardır.

8. Öğrenci İzleme Formları

Her bir öğrencimiz için, öğretmenlerimiz tarafından yıl boyunca doldurulan ve öğrencilerimizin akademik durum, tutum ve davranışlarının not edildiği kapsamlı raporlardır.