AKADEMİK AHLAK FELSEFESİ VE ETİK DEĞERLER EĞİTİMİ ETİK VE DEĞERLER EĞİTİMİ


Etik değerler eğitiminin amacı; insanlar tarafından gerçekleştirilen uygulamaların ahlaki boyutlarını ön plana çıkarabilme, bireylere etik düşünme ve etik karar verebilme yeteneklerini kazandırabilmektir. Başka bir ifadeyle etik değerler eğitimi, iyi niyetli insanların yetişmesine katkı sağlamakta ve öğrencilere insanı sevmeyi öğretmeyi hedeflemektedir..Etik değerler eğitiminin verildiği en önemli alan, bireyin içinde yaşadığı sosyo-kültürel ortam olmalıdır. Özgür düşünme ortamının bulunmadığı yerlerde her zaman körü körüne bir itaat söz konusu olacağından, bir başkasının isteklerini bilinçsizce yerine getirmek etiğe uygun olmayan bir durumdur. Çünkü etik, bireyin özgürlüğünü, özgür tercihlerde bulunmasını öngörür. Dolayısıyla herhangi bir ceza korkusu ya da bir otoritenin etkisiyle yapılan eylemler etik açıdan bir değer taşımamaktadır. Bu noktada felsefenin, insanları özgür kişilikleri olan yetişkinler haline getirmek gibi temel bir görevi bulunmaktadır.

Öğrenciler kendi değerlerini, içinde bulundukları çevrelerden kazanırlar. Onlara gerçekleri görebilecekleri ve değerlendirebilecekleri farklı öğrenme yaşantıları sunularak kendi değerler sistemlerini oluşturmalarında yardım edilmelidir. Bu noktada öğretmen, öğrenci için model olma, yol ve yöntem gösterme görevini yerine getirmelidir. Mills (2007), öğretmenin öğrencilere neyin doğru olduğunu dikte etmesi yerine doğru düşünmenin nasıl olacağını onlara göstermesi gerektiğini şu sözlerle açıklamıştır: “Öğretmenlik sanatı, çok büyük oranda, yüksek sesle, ama anlaşılır, akla uygun biçimde düşünme sanatıdır. Kitapta kişi, kendi düşüncelerinin vardığı sonuçlara okuyucularını inandırmaya ve ikna etmeye çalışır; sınıfta ise öğretmen olarak insanın nasıl düşünmesi gerektiğini, doğru ve güzel düşünebilmenin insana ne denli yüce mutluluk verebileceğini göstermekle görevlidir. Bu nedenle öğretmenin varsayımlarını, soruna ilişkin olguları, yöntemleri ve yargıları açıkça ortaya koyup bunları görülür kılmalıdır. Öğretmen olarak hiçbir şeyi desteklememesi gerekir; kendi tercihini ortaya koymadan önce, sorunlarla ilgili tüm moral seçeneklerini bütün açıklığı ile ortaya koyması gerekir”.

Değerler Eğitimi Nedir? 

Atölye çalışmaları şeklinde yapılan değerler eğitimi ile belirlenen değerlerin ve kavramların alışıldık eğitim biçimleri dışında, “yaşayarak öğrenme” ilkesi gözetilerek öğrencinin kendini ifade etmesi amaçlanır.

Bunun sonucu olarak değer bilgisinin, öğrencilere “yaşayarak öğrenme” ilkesiyle aktarılması benimsenir. Burada biçimsel, geleneksel, öğretmen merkezli anlayışlar yerine çağcıl, merkezsiz, atölye çalışmalarını interaktif kılan, katılımcılığı gözeten biçimsel olmayan yöntemler kullanılır..

Çeşitli örnekler üzerinden öğrencilerin birlikte düşünme etkinlikleri çerçevesinde değerlerin kişisel ve toplumsal yaşamla bağlarının kurdurulması, toplumsal öznelerin kavramsal dünyalarını zenginleştirir. Bu eğitim, sağlıklı toplumsal ilişkilerin ancak etik değerlerin gözetildiği davranışlarla sağlanabileceğini; aksi halde kişisel ve toplumsal huzurun mümkün olmadığını göstermeyi amaçlar.