OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE DEĞERLENDİRME


KAYI ANADOLU LİSESİ / DEĞERLENDİRME

Ölçme, değerlendirme ve durum belirleme eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Her alanla ilgili eğitimi planlama ve uygulama aşamaları incelendiğinde, ölçmenin, değerlendirmenin ve durum belirlemenin eğitim sürecini tamamlayan bir uygulama olduğu görülecektir. Eğitimde ölçme, öncelikle bir öğretim etkinliğine dayalı olarak gerçekleştirilir; değerlendirme ise, ancak bu ölçme sonuçlara dayanılarak yapılabilir. Öğretim, "belli giriş davranışlarıyla sürece katılan bireyleri, onlar için hazırlanmış olan öğretme-öğrenme ortamının öğeleriyle etkileştirerek davranışlarında istenilen değişmeleri sağlama çabası" olarak tanımlanır. Öğretme-öğrenme sürecinden beklenen, bireylerin önceki öğrenmelerini kullanarak yeni davranışları da kazanmalarıdır. Bireylerin yeni davranışları kazanmaları durumunda yürütülen öğretimin etkili ve verimli; yeni davranışların eksik ve kazanılmama durumunda ise, öğretimin etkisiz ve verimsiz olduğu düşünülecektir. Yürütülen öğretimin ne derece etkili ve verimli olduğunun belirlenmesi işi, öğretim sürecinin denetlenmesini gerektirmektedir. Öyleyse yapılması gereken şey, bireylerin onlara kazandırılması düşünülen davranışları öğrenmiş olup olmadıklarını, öğrenmişlerse ne derece yetkinlik ve kararlılıkla öğrenmiş olduklarını saptamaktır. Bu durum, ölçme, değerlendirme ve durum belirlemenin önemini ön plana çıkarmaktadır.

Derse ilişkin öğrenmelerde bilişsel, duyuşsal ve devimsel davranışlar ölçülebilmektedir. Bu araçların kullanıldığı sınav türlerinin başlıcaları şunlardır: Uzun yanıtlı yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, doğru-yanlış (sınıflama gerektiren) sınavları, eşleştirmeli sınavlar, ödevler, performans görevleri ve projelerdir.

Ortaöğretim kurumları yönetmeliği  incelendiğinde liselerde puanlar ve not karşılıkları şu şekilde karşımıza çıkıyor.

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan                           Derece

85,00-100                     Pekiyi

70,00-84,99                  İyi

60,00-69,99                 Orta

50,00-59,99                 Geçer

0-49,99                       Geçmez