KAMPÜSTE YAŞAM ODGE – YAŞAM KÜLTÜRÜ


KAMPÜSTE YAŞAM / ODGE - YAŞAM KÜLTÜRÜ

Farklı kültürel ortamlarda yetişen bireylerin tutum, tavır ve davranışları da farklılık gösterir. Geçmiş yaşantıları itibariyle farklı kültürlere sahip aile ve okul ortamlarından gelerek, aynı kampüs ortamında bir arada yaşamak durumunda olan öğretmen ve öğrencilerin davranışları da doğal olarak farklılık göstermektedir. Bu anlamda bir araya gelmiş bir topluluğun okulun beklediği ortak davranışlarla hareket edeceğini varsaymak bazen davranış sorunlarına ve çatışmalara yol açmaktadır.  Öğretmenlerin öğrencilerle iletişimlerinde tutum birliği içinde olmamaları, öğrencinin hangi beklentiye nasıl cevap vereceğini bilememesi sonucu doğurmakta ve davranış gelişiminde hedeflenene ulaşılamamaktır.

KAYI Okullarında akademik gelişiminin yanında öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek de temel amaç olarak ele alınır. Kampüs, bir yandan ortak eğitim ve yaşam alanlarını paylaşan bireylerin bir arada bulunduğu özel bir çevreyken, diğer yandan da bu özellikleriyle kampüsün dışında kalan dünyayı örnekler. Dolayısıyla kampüs içinde davranış odaklı bir programın işletilmesiyle edinilen davranışlar, öğrencilerin hem kampüs içindeki, hem de kampüs dışı dünyada içinde bulunacakları sosyal ortamlarda sergileyecekleri tutum, tavır ve eylemlerin niteliğini belirleyecektir.

KAYI Okulları, öğrencilerde ortaya çıkan arzu edilmeyen davranışları geleneksel metotlarla çözmek, cezai yöntemler uygulamak, doğru olan davranışı bu yolla benimsetmek yerine; öğrenciler için beklenen olumlu davranışı öğrenebilecekleri ortamlar yaratmayı ve farkındalıklarını geliştirmeyi seçmiştir.

Davranış Politikası sağlıklı ve olumlu okul iklimi yaratarak; kampüs genelinde öğrenci, öğretmen, okul çalışanı ve veli ile uzun süreli ilişki kurmaya; takım çalışmaları ve dayanışmasına; geçmiş olayların da deneyimiyle daha yeni ve olumlu beceriler kazandırmaya dayalı bir yaklaşımdır. Süreç içinde bireyleri davranışlarıyla ilgili kapsamlı bir öz denetime ulaştırmayı hedefler.

Olumlu ortam yaratmak için çok iyi gözlemlemek, önlem almaya odaklanmak, olumlu yaklaşım sergilemek, veli ve okul çevresi ile işbirliği yapmak, ortak değerlerimizi belirleyerek ortam tutum ve davranış sergilemek gerekmektedir. Davranış Politikası çerçevesinde, kampüs ortamında dengeli, mutlu, farkındalığı gelişmiş, kontrol odaklı, sosyal ve duygusal beceriler yönünden sağlam, olumlu davranış sergileyen bir profile ulaşan öğrenciler; bu niteliklere sahip bireyler olmanın sosyal ilişkilerde ortaya çıkardığı konforun farkına varırlar.

Bu değerler kapsamında öğrencilerden okul yaşantımızın geçtiği her alanda; sınıf içinde, koridorlarda, kütüphanede, bahçede, konferans salonunda, yemekhanede, kantinde ve merdivenlerde beklediğimiz davranışlar saptanmış, ödül ve yaptırım sistemi kurgulanmıştır.

Davranış Politikası kapsamında uygulanan ödül-yaptırım sistemi, Davranış Politikası öğrenci takımı ve tüm öğretmenler tarafından takip edilir/yürütülür.