AKADEMİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME PROJE ÖDEVLERİ


Proje ödevleri, öğrencilerin ilgi duydukları bir konuda ya da alanda, inceleme, araştırma, yorumlama, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla bireysel ya da grup olarak gerçekleştirdikleri ve yazılı ya da çeşitli yollarla sundukları, ders öğretmeni rehberliğinde gerçekleştirilen ve performans görevlerine göre daha uzun süreli etkinliklerdir.

Öğrenci proje ödevi ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir:

1. Öğrenciler Ortaokulda her yarıyılda; Anadolu Lisesinde ise her ders yılında en az bir dersten proje hazırlarlar. 

2. Öğrencilerin ders yılı içinde yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılar, ilgili dersin proje çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

3. Proje ödevi süreçleri aşağıdaki gibi planlanır.

A. Ders yılının başında her zümre müfredatları çerçevesinde öğrencilere verilecek proje konularını seçer ve ekim ayının birinci haftasında zümre panosuna asar.

B. Öğrenciler hangi dersten / derslerden proje hazırlayacaklarını sınıf öğretmenleri ile görüşerek belirler ve ders öğretmeninin onayını alarak proje ödevini çalışmaya başlar.

C. Seçilen ders ve proje konuları sınıf öğretmenleri öğretmenleri tarafından ekim ayının son haftasında okul yönetimine bildirilir.

D. Öğrenci, proje ödevi hazırlıklarında ders öğretmeni ile sürekli görüşüp projenin içeriği hakkında görüş ve tavsiyeler alarak görüşme düzenliliği sağlamak zorundadır. Görüşmelerin yapılacağı tarihler öğrenciye verilecek olan proje izleme ve değerlendirme formunda belirtilir.

E. Proje ödevleri ekim ayının birinci haftasında ilan edilir. İkinci haftanın sonunda öğrenci sınıf öğretmeni ile birlikte ödevini belirlemiş bulunur. Proje ödevi Nisan ayının ikinci haftasında ders öğretmenine teslim edilir.

F.   Belirlenmiş tarihte teslim edilmeyen projeler için öğrencinin notundan 10 puan düşürülür. Öğrenci ve veli bu konuda bilgilendirilir. Yeni teslim tarihinde teslim edilen proje ödevinin puanlaması, 90 üzerinden yapılır.

4.            Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kütüphane, spor salonu, konferans salonu, cep sineması, sergi salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanabilmeleri için okul yönetimi tarafından gerekli kolaylıklar sağlanır.

PROJE ÖDEVİ HAZIRLANIRKEN YAPILMASI VE UYULMASI GEREKENLER:

1. Proje konusunun amacı, tam ve açık olmalıdır

2. Konuya ait bütün tanımlar ve açıklamalar bulunmalıdır.

3. Temizlik ve düzene dikkat edilmelidir.

4. Konuyla ilgili deney ve uygulamaların şekil ve açıklamaları net olarak yapılmalıdır.

5. Öğrenci çalışmadaki uygulamaları ya da proje deneylerini öğretmenine yaparak göstermelidir.

6. Raporun ilk sayfasında öğrenci bilgileri, proje konusu, ders öğretmeninin adı ve teslim edildiği tarih yazılmalıdır.

7. Raporun bölümleri; kapak, içindekiler, giriş (problem, amaç, önem, tanımlar), yöntem, araştırma, veriler, verilerin değerlendirilmesi ve kişisel değerlendirme yazısı (Sonuç, bulgular, yorum, yargı, öneriler) , kaynakça ve ekler olmak üzere bölümlere ayrılmış olmalıdır. Kaynaklar listesi ödevin sonuna kesinlikle yazılmalıdır.

8. Kişisel değerlendirme yazısı, sonuç bölümünde 300-400 kelime arasında olmalıdır.

9. Raporun bilgisayar çıktısı olması tercih edilir. Yazı boyutu 12, yazı şekli Calibri, satır aralıkları 2 boşluk, sayfa düzeni alt, üst, yan boşluklar 2.5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

10. Rapora sayfa numaraları vermeyi unutmamak gerekir. Ancak kapak, içindekiler ve kaynakça sayfalarına numara verilmez.

11. Ödev zamanında teslim edilmelidir.