ECASSE - ÇEVRE OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ / SEED

Sürdürülebilir Çevre Duyarlılığı

Bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler, sanayileşme, nüfus artışı, kentleşme ve çevre sorunları toplum yapısını da değiştirmekte, bu değişiklikler toplumun ve toplumu oluşturan bireyin yaşamını ve değerlerini etkilemektedir.  Çevre korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı, bireylerin daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan da bireyin kendisidir. Çünkü çevreye zarar veren de, çevreyi koruyan ve geliştiren de bireydir. Günümüzde çevre bilinci sağlıklı bir çevrede yaşamayı, temel insan haklarından biri olarak kabul etmektedir. Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. Bireyden başlamak üzere toplumun her kesimine çevre eğitimi ve bilinci verilmezse ve gerekli önlemler alınmazsa, tartışmasız içinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda çevre sorunları daha da ağırlaşacaktır. Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitimi iyi yaşam tutumları geliştirmelerini, tüketim odaklı olmayan ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini sağlar. İnsanla doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları sonuna kadar tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını planlamasına olanak sağlar.