AKADEMİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME SINAV UYGULAMALARI


SINAV UYGULAMALARI

Öğrenci sınav başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir:

• Öğrencilerin başarısı, öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, ders etkinliklerine katılımları, performans çalışmaları ve projelerden alınan puanlara göre tespit edilir.

• Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.

Yazılı sınav yönergelerinde; sınavın süresi, her sorunun puanı ve sınav ile ilgili diğer açıklamalar açıkça belirtilir.

• Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme, yorumlama ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir. (çoktan seçmeli, eşleme, doğru yanlış, bulmaca ve boşluk doldurma gibi) Her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

• Sınav sorularının zorluk düzeyleri dengelenir; sorulması planlanan sorular, öğrenci grubunun akademik olgunluk düzeyi referans alınarak; çok kolay (%20), kolay (%30), orta (%30), zor %10), çok zor (%10) nitelik ve oranlarında hazırlanır.

• Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Sınav analizi; sınav sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve uygulanabilir kararların alınması işlemlerini kapsar.

 

·         Ayrıca sınav sorularının;

• İşlenen tüm konuları geriye doğru azalan oranda kapsamasına,

• Açık, anlaşılır, belirgin bir dille ifade edilmesine,

• Mümkün olduğunca fazla sayıda ve kısa yanıtlı olmasına,

• Metin ve problemlerden oluşmasına,

• Farklı öğrenme stillerine hitap edecek farklı ölçme nitelikleri taşımasına,

• Bir ders saatini kapsayacak şekilde düzenlenmesine önem verilir.

 

• Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde; geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır. Cevap anahtarı sınavlardan önce, her soruya verilecek puan ayrıntılı olarak belirtilmiş şekilde hazırlanır ve sınav bitiminin hemen sonrasında ortak paylaşım panosuna asılır.

• Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.

• Sınav uygulandıktan sonraki en geç 10 gün içinde sınav sonuçları öğrencilere duyurulur,

• e-okul ve k12.net sistemine girilir. Öğretmen, sonuçların duyurulma aşamasında sınav kağıtlarını öğrencilere dağıtarak eksikliklerin görülmesi ve düzeltilmesi için gerekli tedbirleri ve ek çalışmaları planlar.

• Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir; öğrencilere yazılı olarak bildirilerek e-Okul ve k12.net sistemi üzerinden ilan edilir.