OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE AKADEMİK PROGRAM SOSYAL BİLİMLER


 KAYI ANADOLU LİSESİ / AKADEMİK PROGRAM / SOSYAL BİLİMLER

Tarih

Dünyada yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimler, tarih öğrenimini zorunlu kılar. Bu çerçevede öğrencilerimizi vizyon sahibi bireyler olarak yetiştirirken, geçmişini bilen, tarihe itibar gösteren yetişkinler olmalarını sağlamaya çalışmaktayız. "Tarih hayattır" felsefesi ile yola çıktığımız okulumuzda, öğrencilere anlama yorumlama, eleştirel düşünebilme becerisini kazandırmaya çalışmaktayız. Öğrencilerimizin bir toplumun ve hatta bir insanın tarihin akışını değiştirebileceğini görmelerini, bu sebeple "insan var olduğu sürece tarih de var olacaktır" anlayışına inanarak, yaptıklarına özen göstermelerini ve geleceğine sahip çıkmalarını sağlamalarını hedefliyoruz. 

 

Coğrafya

“Bakmak için değil, görmek için Coğrafya” felsefesiyle, öğrencilerimizin önce yakın çevresi olmak üzere, üzerinde yaşadığı ülkesi ve dünyası hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlayan, hızla değişen ve gelişen dünyamızda insan-mekan arasındaki ilişkiyi kurabilen, yaşadıkları doğal çevrenin oluşum ve gelişimini özümseyen bireyler yetiştirmek temel misyonumuzdur. Öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak, ülkemiz ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmalarını, bu bilinci gelecekteki yaşantılarında etkin bir şekilde kullanabilecekleri bir alt yapıya sahip olmalarını hedefliyoruz.

Bu kapsamda coğrafya konularıyla ilgili olarak hayatın içinden örnekler vermeye, görsel malzemeleri ön planda tutarak sebep-sonuç ilişkisi üzerinde durmaya özen gösteririz. Öğrencilerimize bir takım temel beceriler kazandırarak, sınıf ortamında soyut olarak öğrendiklerini doğal ortamdaki somut durumlar ile birleştirip, aralarında ilişkiler kurmasını sağlarız. Öğrenciler coğrafya derslerinde gözlem yapma, harita kullanma, araştırma, sorgulama, problem çözme, kendini ifade etme, kavram ve terimleri doğru kullanma, değişim ve sürekliliği algılama gibi kazandıkları becerilerle öğrenme öğretme sürecine aktif olarak dâhil olur.

Okulumuzda coğrafya dersi için vazgeçilmez olan arazi çalışmaları, hem arazi çalışma becerisinin gelişmesi hem de pek çok coğrafi olayın yerinde görülüp daha iyi algılanması için çok önemlidir. Böylelikle öğrencimiz bakmayı değil, görmeyi öğrenmektedir. KAYI Anadolu Lisesinde amacımız öğrencilerimizin Coğrafya’da kendini gerçekleştirmiş, tam verimli bireyler yetiştirmek ve bu yolda onlara rehberlik etmektir.

 

Felsefe

Öğrencilerimizin "Felsefeyle Tanışma, Bilgi, Varlık, Ahlak, Sanat, Din, Siyaset, Bilim Felsefesi" üniteleri içeriğinde; felsefenin alanı ve temel problemleriyle ilgili bilgi edinerek felsefi sorgulama becerisini kazanmaları, çok yönlü bakış açısıyla bakabilme tutumu kazanmaları, değerlerin anlamını fark etmeleri, etik, estetik değerleri, millî ve evrensel açıdan değerlendirebilme tutumu geliştirmeleri, felsefenin yaşamla ilişkisini kurabilmeleri amaçlanır. Her ünite ve konu başlığı içeriğine uygun, klasik ve çağdaş filozofların örnek metinleri ile desteklenerek, dönemde en az bir kitap okunmasını hedefliyoruz. Sorgulayıcı okuma, tartışma, eleştirel yaklaşım, soru-cevap, analiz ve sentez, örnekleme, metin yazma alıştırmaları yöntemleri ile yıllık program ve dersin özel ve genel amaçları doğrultusundaki çalışmalarla, felsefe ile tanışan öğrencilerimizin yaşama bakışlarında farklılık ve farkındalık yaratabilmek, sorgulayarak okuyan ve yazan bireylerin yetişmelerine katkıda bulunmak, felsefi deneme-metin yazma çalışmaları ile okumanın yanı sıra yazma becerilerini de geliştirebilmeyi amaçlıyoruz.

 

Psikoloji

Öğrencilerimizin psikolojinin konusu, amaçları, yöntemleri ve uygulama alanlarının bilgisi verilerek, insan davranışlarını tanıma, anlama ve açıklama, sosyal yaşamımızdaki etkilerini gösteren örnek vak’a çalışmaları ve bilimsel veriler ışığında öğrencilerin kendi davranışlarını ve başkalarının davranışlarını tanımaya çalışmalarını sağlanır. Psikoloji dersinde öğrencilerimizin insan davranışlarını tanıyarak kendi davranışlarına neden-sonuç ilişkisi içerisinde sağlıklı ve objektif bir biçimde bakmalarını sağlamak ve psikoloji biliminin elde ettiği bilgilerden yararlanarak bireyin ve toplumun ruh sağlığını korumanın önemini kavratmak amaçlanır. Yıllık planımızı örnek olay incelmesi, soru-cevap, analiz-sentez, örnekleme ve metin okuma gibi yöntemleri kullanarak ekoller, organizma ve çevre, öğrenme ve türleri, kişilik, zeka ve türleri, ruh hastalıkları ve davranış bozuklukları, sosyal psikoloji konuları çerçevesinde hazırlanan sunumlarla destekleyerek uygulamaktayız.

 

Sosyoloji

Sosyoloji dersiyle öğrencilerimizin toplumun yapısını, işleyişini, değişimini ve bunların bağlı olduğu toplumsal yasaları ve sorunları kavrayabilmeleri, toplumu, geçmişiyle ilişkisi içinde tanıyabilme, içinde yaşanılan durumu bilinçli bir biçimde yorumlayabilme yetisi kazanmaları hedeflenir. Yıllık planımızı örnek olay incelmesi, soru -cevap, analiz-sentez, örnekleme ve metin okuma yöntemleriyle sosyolojiye giriş, birey ve toplum, toplumsal yapı, toplumsal değişme ve gelişme, toplum ve kültür, toplumsal kurumlar konuları çerçevesinde hazırlanan materyaller ve metinler ile destekleyerek uygulamaktayız. Yıllık program ve dersin özel ve genel amaçları doğrultusundaki çalışmalarla, sosyoloji ile tanışan öğrencilerimizin içinde yaşadıkları toplumun, toplumsal ilişkilerini ve bu ilişkiler sonucu ortaya çıkan kurumların yapılarını, işleyişlerini ve gelişimlerini neden sonuç ilişkisi içerisinde kavramalarını hedefliyoruz.