OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM ORTAOKUL MATEMATİK


ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM / MATEMATİK

 

Evren matematikle kurgulanmıştır. Aldığımız her nefeste, attığımız her adımda; hayatımızın her yerinde matematik ve matematikten izler vardır. Yaşamdaki matematiğe ulaşmak, matematiğin aklın en önemli işlevi olan düşünme becerisinin temel disiplini olarak yerleşmesini sağlamak KAYI Ortaokulundaki matematik derslerinin temel hedefidir. Ortaokulda, öğrencilerimizin yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gereksinim duyabilecekleri matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını amaçlarız. Ayrıca öğrencilerin somut deneyimler yardımıyla matematiksel anlamlar oluşturmalarına, soyutlama ve ilişkilendirme yapmalarına önem verir; yorumlama becerisi geliştiririz.

Temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra problem çözme stratejilerini kavramayı sağlayan sınıf içi ve dışı etkinliklere yer veririz. Bu bağlamda, öğrencilerin matematiği “hissedilir, yararlı, uğraşmaya değer” görmelerine yardım edecek öğrenme ortamları sağlarız.

Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde aktif katılımcı olmalarını sağlayan araştırma ve sorgulama yapabilecekleri, iletişim kurabilecekleri, eleştirel düşünebilecekleri, fikirlerini rahatlıkla paylaşabilecekleri ve farklı çözüm yöntemlerini sunabilecekleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilecekleri öğretim yöntem ve teknikleri kullanırız.